Print 

Elektronické študijné materiály k prednáškam:

Analógové elektronické obvody (Maheľ)

Elektrické a optické vlastnosti tuhých látok (Hlubina)

Seminár z elektrických a optických vlastností materiálov (Hlubina)

Elektronika veľmi vysokých frekvencií (Tirpák)

Fyzika pre chemikov (Maheľ)

Kooperatívne javy (Maheľ)

Kvantová teória mnohočasticových systémov (Hlubina)

Meracie metódy (Plecenik)

Meranie fyzikálnych veličín (Kundracik)

Praktikum z elektroniky (Kohaut, Kundracik)

Praktikum z mikrovĺn (Tirpák)

Praktikum z optiky

Spracovanie experimentálnych dát (Kundracik)

Supravodivosť (Maheľ a kolektív)

Štatistická rádiofyzika 1 (Maheľ)

Úvod do fyziky materiálov (Hlubina)

Vlny a optika (Grajcar)

Základy elektroniky (Kundracik)

Základy programovania (Kundracik)

Fyzikálne praktikum II - elektrina a magnetizmus (Roch)