Department of Experimental Physics
Home arrow Education arrow Study Programmes arrow Optics And Lasers
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
Study Programmes
Bachelor's Study
Master Study
Other
Study Programm -- Optics And Lasers (SK) PDF Print E-mail
Študijný odbor: 4.1.1 FYZIKA
Študijný program: Optika a lasery
Garant:prof. RNDr. Anton Štrba, CSc.

Povinné predmety
2-FOL-101 Fyzika laserov (1) - Štrba A. 1/Z P2 3 40/60
2-FTL-101 Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov - Dobročka E. 1/Z P2 3 20/80
2-FFP-101 Základy fyziky plazmy - Skalný J., Veis P. 1/Z P2 3 20/80
2-FOL-103 Vlnová optika - Štrba A., Senderáková D. 1/Z P2 3 40/60
2-FTF-124 Vybrané metódy po?íta?ovej fyziky - Masár E. 1/Z P2,C1 4 60/40
2-FOL-910 Diplomová práca (1) - KEF 1/Z D4 4 100/0
2-FOL-107 Praktikum z optiky - Vojtek P. 1/Z L3 3 100/0
2-FOL-102 Fyzika laserov (2) - Štrba A. 1/L P2,C2 5 40/60
2-FOL-108 Holografia a interferometria - Mesároš V., Senderáková D. 1/L P2 3 60/40
2-FTL-105 Elektrické a optické vlastnosti materiálov - Hlubina R. 1/L P2 3 20/80
2-FEL-112 Analógové elektronické obvody - Kundracik F. 1/L P2 3 40/60
2-FOL-109 Nelineárna optika - Mesároš V. 1/L P2,C1 4 40/60
2-FOL-911 Diplomová práca (2) - KEF 1/L D4 4 100/0
2-FOL-201 Optoelektronika - Mesároš V. 2/Z P2 3 40/60
2-FEL-103 Vysokofrekven?ná elektronika - Kundracik F. 2/Z P2 3 20/80
2-FTL-201 Kooperatívne javy - Maheľ M. 2/Z P2 3 0/100
2-FFP-205 Využitie plazmy - Skalný J., Černák M. 2/Z P2 3 40/60
2-FEL-203 Mikroprocesorové systémy - Jaroševič A. 2/Z P2 3 20/80
2-FOL-912 Diplomová práca (3) - KEF 2/Z D6 6 100/0
2-FOL-207 Seminár zo špecializácie (1) - Senderáková D. 2/Z S2 2 100/0
2-FOL-913 Diplomová práca (4) - KEF 2/L D6 6 100/0
2-FFP-109 Vákuová fyzika - Matejčík Š., Veis P. 2/L P2 3 40/60
2-FOL-208 Seminár zo špecializácie (2) - Senderáková D. 2/L S2 2 100/0

Povinne voliteľné predmety povinný výber: 12 kreditov
2-FFP-115 Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy - Macko P. 1/Z L3 3 100/0
2-FEL-117 Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok - Kundracik F. 1/L L3 3 100/0
2-FOL-111 Základné princípy a metódy aplikovanej optiky - Držík M. (KEF) 1/L P2 3 30/70
2-FOL-211 Špeciálne praktikum z optiky (1) - Senderáková D. 2/Z L6 6 100/0
2-FOL-213 Optoelektronické prenosové systémy - Uherek F. (KEF), Glesk I. 2/Z P3 4 50/50
2-FOL-217 Fyzika ultrakrátkych impulzov - Šiffalovi? P. (KEF) 2/Z P2 3 40/60
2-FOL-214 Optické metódy spracovania informácií - Senderáková D. 2/L P2 3 40/60
2-FOL-215 Optická spektroskopia - Macko P., Veis P. 2/L P2 3 40/60
2-FOL-216 Kvantová optika - Dubničková A. Z. 2/L P2 3 40/60
2-FOL-212 Špeciálne praktikum z optiky (2) - Mesároš V. 2/L L6 6 100/0

Výberové predmety
2-FOL-231 Návrh optických sústav - Burdík K. (KEF) / P2 3 80/20
2-FOL-232 Zdroje a detektory optického žiarenia - Vojtek P. / P2 3 80/20
2-FOL-233 Laserová technika - Vojtek P. / P2 3 80/20
2-FOL-234 Optika tenkých vrstiev - Štrba A. / P2 3 80/20
2-FOL-235 Teória žiarenia - Masár E. / P2 3 60/40
2-FTL-223 Úvod do kvantových počítačov - Grajcar M. / P2 3 20/80
2-FFP-223 Experimentálne metódy v optickej a IČ spektroskopii - Veis P. / P2 3 70/30
2-FOL-241 ŠVOČ (1) - KEF /Z L4 5 80/20
2-FOL-242 ŠVOČ (2) - KEF /L L4 5 80/20

Predmety štátnej skúšky - povinné
2-FOL-950 Fyzikálna a geometrická optika - KEF2-FOL-951 Fyzika laserov - KEF2-FOL-990 Obhajoba diplomovej práce - KEF

Predmety štátnej skúšky - povinne volite?né povinný výber: 1 predmet
2-FOL-952 Optoelektronika - KEF2-FOL-953 Aplikovaná optika - KEF
Poznámka:

Pravidlá pre výber povinne volite?ných predmetov:

- z predmetov: Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy a Praktikum z elektroniky a z fyziky tuhých látok je študent povinný absolvova? aspo? jeden,

- predmety Špeciálne praktikum z optiky 1, 2 si môžu zapísa? len študenti študijného programu Optika a lasery, študent je povinný absolvova? aspo? jeden,

- z prednášok je študent povinný získa? aspo? 3 kredity.


 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de