Department of Experimental Physics
Home arrow Education arrow Study Programmes arrow Solid State Physics
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
Study Programmes
Bachelor's Study
Master Study
Other
Study Programm -- Solid State Physics (SK) PDF Print E-mail
Študijný odbor:4.1.1 FYZIKA
Študijný program:Fyzika tuhých látok
Garant:prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.

                                                                                                                engl.version
Povinné predmety

2-FTL-101Štruktúra a mechanické vlastnosti materiálov - Dobročka E. 1/ZP2320/80
2-FEL-103Vysokofrekvenčná elektronika - Kundracik F. 1/ZP2320/80
2-FOL-101Fyzika laserov (1) - Štrba A. 1/ZP2340/60
2-FFP-101Základy fyziky plazmy - Skalný J., Veis P. 1/ZP2320/80
2-FTL-105Elektrické a optické vlastnosti materiálov - Hlubina R. 1/LP2320/80
2-FEL-112Analógové elektronické obvody - Kundracik F.  1/LP2340/60
2-FOL-108Holografia a interferometria - Mesároš V., Senderáková D. 1/LP2360/40
2-FFP-109Vákuová fyzika - Matejčík Š., Veis P. 1/LP2340/60
2-FTL-201Kooperatívne javy - Maheľ M. 2/ZP230/100
2-FEL-203Mikroprocesorové systémy - Jaroševič A. 2/ZP2320/80
2-FOL-201Optoelektronika - Mesároš V. 2/ZP2340/60
2-FFP-205Využitie plazmy - Skalný J., Černák M. 2/ZP2340/60
2-FTL-910Diplomová práca - KEF 2/LD2020

Povinne voliteľné predmetypovinný výber: 32 kreditov

2-FTL-102Seminár zo štruktúry a mechanických vlastností materiálov - Dobročka E. 1/ZS22100/0
2-FEL-104Seminár z vysokofrekven?nej elektroniky - Kundracik F.  1/ZS22100/0
2-FTL-111Fyzika tenkých vrstiev - Plecenik A. 1/ZP2340/60
2-FFP-115Praktikum z vákuovej fyziky a fyziky plazmy - Macko P. 1/ZL33100/0
2-FOL-107Praktikum z optiky - Vojtek P. 1/ZL33100/0
2-FTF-113Kvantová teória poľa - Mojžiš M. 1/ZP4,C27
2-FTL-112Seminár z elektrických a optických vlastností materiálov - Hlubina R. 1/LS22100/0
2-FEL-113Praktikum z analógových elektronických obvodov - Fabo P. 1/LL33100/0
2-FTL-113Technológia tenkých vrstiev a povlakov - Kúš P. 1/LP230/100
2-FTL-114Meracie metódy vo fyzike tuhých látok - Grajcar M. 1/LP2340/60
2-FEL-117Praktikum z elektroniky a fyziky tuhých látok - Kundracik F. 1/LL33100/0
2-FTF-114Vybrané kapitoly zo štatistickej fyziky - Černý V. 1/LP4,C2740/60
2-FTL-202Seminár z kooperatívnych javov - Maheľ M. 2/ZS22100/0
2-FEL-204Praktikum z mikroprocesorových systémovKundracik F. Fabo P. 2/ZL33100/0
2-FTF-211Teória kondenzovaných látok - Noga M. 2/ZP4,C27
2-FEL-208Elektronické súčiastky (1) - Plecenik A. 2/ZP2340/60
2-FEL-211Štatistická rádiofyzika (1) - Jaroševič A. 2/ZP2340/60
2-FEL-212Štatistická rádiofyzika (2) - Kundracik F. 2/LP2340/60

Výberové predmety

2-FTL-121Semestrálny projekt (1) - KEF 1/ZC55
2-FTL-122Semestrálny projekt (2) - KEF 1/LC55
2-FTL-221Semestrálny projekt (3) - KEF 2/ZC55
2-FTL-222Mezoskopická fyzika - Moško M. (KEF) 2/ZP2320/80
2-FTL-223Úvod do kvantových počítačov - Grajcar M. 2/LP2320/80

Predmety štátnej skúšky - povinné

2-FTL-950Fyzika tuhých látok - KEF
2-FTL-990Obhajoba diplomovej práce - KEF

Predmety štátnej skúšky - povinne volite?népovinný výber: 1 predmet

2-FTL-951Fyzika plazmy - KEF
2-FTL-952Optika a lasery - KEF
2-FTL-953Elektronika - KEF
 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de