Department of Experimental Physics
Home arrow Education arrow Lectures in Bachelor's Study
Monday, 22 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
Study Programmes
Bachelor's Study
Master Study
Other
Lectures in Bachelor's Study PDF Print E-mail

Lectures in Bachelor's Study

Physics:

Spracovanie experimentálnych dát - Experimental data processing - Matejčík Š.
Elektromagnetizmus - Electromagnetism - Kundracik F.
Vlny a optika - Waves an Optics - Grajcar M.
Úvod do fyziky materiálov - Introduction to Physics of Materials - Hlubina R.
Základy elektroniky - Basic Electronics - Kundracik F.
Základy programovania - Fundamentals of Programming - Fabo P.
Pokročilé programovanie - Advanced Programming - Fabo P.

Praktikum I (mechanika a molekulová fyzika) - Practical I (Mechanics and Molecular Physics) - Brežná E. 
Praktikum II (elektrina a magnetizmus) - Practical II (Electricity and Magnetism) - Roch.T
Praktikum III (optika) - Practical III (Optics) - Vojtek P. 

Úvod do fyziky plazmy - Introduction to Plasma Physics - Skalný J. 
Fyzika elektrických výbojov - Physics of Electrical Discharges - Černák M. 
Kryotechnológia a kryoelektronika - Cryotechnology and Cryoelectronics - Kúš P. 
Supravodivosť a magnetizmus - Superconductivity and Magnetism - Maheľ M. 
Štruktúra materiálov - Material Structures - Dobročka E.  
Princípy číslicovej techniky - Digital Technology Principles - Fabo P. 
Meranie fyzikálnych veličín - Physical Quantities Measurement - Kundracik F. 
Lúče, videnie a lasery - Beams, Vision and Lasers - Mesároš V. 
Lasery, holografia a optické spracovanie informácií - Lasers, Holography and Optical Information Processing - Senderáková D.
Optika a videnie - Optics and Vision - Senderáková D. 
Fotonika v meracích metódach a zariadeniach - Photonics in Measurement Techniques and Devices - Senderáková D. 

Physics (Secondary and Post-Secondary Teaching):

Vlnenie a optika - Waves and Optics - Veis P.
Fyzikálne praktikum (3) - Physics Practical (3) - Vojtek P.

Applied Informatics: 

Princípy počítačov - hardvér - Computer Principles - Hardware - Fischer Ľ. 

Chemistry:

Fyzika 1,2,3 - Physics 1,2,3 - Maheľ M. 


 

 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de