Department of Experimental Physics
Home
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
1-FYZ-130 Elektromagnetizmus PDF Print E-mail

 

Kód: 1-FYZ-130

Názov: Elektromagnetizmus

Študijný odbor:        4.1.1 Fyzika

Študijný program:   Fyzika

Garantuje:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Zabezpečuje:

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

1/L

Forma výučby: kurz

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:  K6                Za obdobie štúdia: 78

Počet kreditov: 7

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 20/80

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu: Zvládnuť základy elektromagnetickej teórie.

 

Stručná osnova predmetu:

Elektrostatika nábojov vo vákuu, za prítomnosti vodičov a v dielektrikách. Coulombov zákon, Gaussov zákon, potenciál, výpočet elektrických polí. Elektrický prúd, Ohmov zákon, Kirchhoffove zákony pre elektrické siete. Magnetizmus elektrických prúdov, Biortov-Savartov-Laplaceov zákon, Ampérov zákon, vektorový potenciál, výpočet magnetických polí. Elektromagnetická indukcia, Lenzov zákon, indukčnosť, výpočet obvodov s indukčnosťami. Magnetizmus látok, meranie magnetických polí. Striedavé elektrické prúdy, striedavé RLC elektrické siete, symbolicko-komplexná metóda ich riešenia. Pohyb nabitých častíc v magnetickom poli. Elektromagnetické vlny.

 

Literatúra:

Tirpák, A.: Elektromagnetizmus. Polygrafia SAV, Bratislava 1999.

Čičmanec, P.: Všeobecná fyzika 2 – Elektrina a magnetizmus. Univerzita Komenského, Bratislava 2001.

Feynman, R. P., Leighton, R.B., Sands, M.: Feynmanove prednášky z fyziky 3. Alfa, Bratislava 1988.

Sedlák, B., Štoll, J.: Elektřina a magnetismus. Academia Praha Vydavatelství Karolinum, 1993.

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 25.9.2003

 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de