Department of Experimental Physics
Home
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
1-FYZ-685 Meranie fyzikálnych veličín PDF Print E-mail

 

Kód: 1-FYZ-685

Názov: Meranie fyzikálnych veličín

Študijný odbor:        4.1.1 Fyzika

Študijný program:   Fyzika

Garantuje:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Zabezpečuje:

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

3/Z

Forma výučby: prednáška

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný:  P3                 Za obdobie štúdia: 39

Počet kreditov: 4

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 100/0

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu: Oboznámiť sa s fyzikálnymi princípmi a vlastnosťami rôznych senzorov na meranie fyzikálnych veličín.

 

Stručná osnova predmetu:

Senzory pre meranie teploty, mechanických veličín: tlak, sila, krútiaci moment; prietoku kvapalín a plynov; polohy, rýchlosti, zrýchlenia, hustoty, viskozity a iných mechanických vlastností, ... Detektory žiarenia, ultrazvukové, laserové atď.

 

Literatúra:

Šturcel, J.: Snímače a prevodníky. STU Bratislava, 2002, ISBN 80-227-1712-6

Zehnula, K.: Snímače neelektrických veličin. Praha, SNTL 1983. 370 s.

On-line materiály k prednáške

 

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 25.9.2003

 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de