Department of Experimental Physics
Home
Wednesday, 24 January 2018
Main Menu
Home
News
Links
Search
1-FYZ-380 Základy elektroniky PDF Print E-mail

 

Kód: 1-FYZ-380

Názov: Základy elektroniky

Študijný odbor:  4.1.1 Fyzika

Študijný program: Fyzika

Garantuje:

prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.

Zabezpečuje:

doc. RNDr. František Kundracik, PhD.

Obdobie štúdia predmetu:

3/L

Forma výučby: kurz

Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):

Týždenný: K6 Za obdobie štúdia: 78

Počet kreditov: 7

Podmieňujúce predmety:

Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 50/50

Priebežné hodnotenie:

Záverečné hodnotenie:

Cieľ predmetu: Pripraviť poslucháčov pre ďalšie samostatné štúdium literatúry najmä z oblasti analógovej elektroniky. Naučiť sa analyzovať najmä lineárne elektronické obvody s operačnými zosilňovačmi a tranzistormi. Získať predstavu o možnostiach a hraniciach použitia elektroniky vo fyzikálnom experimente. Získať praktické skúsenosti so stavbou a oživovaním jednoduchých elektronických obvodov.

 

Stručná osnova predmetu:

Úvod: pojem signál, systém, obvod, prvok, rozdelenie elektronických obvodov a ich základné funkcie.

Signál: spojité, diskrétne, číslicové signály, popis signálov v časovej a kmitočtovej oblasti.

Elektronický systém: charakteristiky systému v časovej a kmitočtovej oblasti.

Analýza elektronických obvodov: metódy analýzy lineárnych a nelineárnych obvodov.

Harmonické generátory: princípy generátorov harmonických kmitov, stabilita kmitočtu a amplitúdy.

Princípy regulačných systémov: štruktúra regulačného systému, statická presnosť a stabilita systému.

Spracovanie slabých signálov: charakteristiky náhodných signálov, filtrácia, synchrónna detekcia.

 

Literatúra:

Balmer, L.: Signals and Systems, Prentice Hall 1997

Lancaster, G.: Introduction to Fields and Circuits, Oxford Science Publications 1992

Horrowitz, P., Hill, W.: The Art of Electronics, Cambridge University Press 1990

Paul, C. R.: Analysis of Linear Circuits, McGraw Hill 1989


on-line materiály k prednáške

Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje: slovenský

Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu: 17.10.2003

 

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
Design by Mamboteam.com | Powered by Mambobanner.de