Počítačová fyzika 1-FYZ-232/22

Kontakty:

doc. RNDr. Peter Papp, PhD., F2-77, peter.papp AT uniba.sk (prednášky)

Mgr. Martin Kuťka, F2-81, martin.kutka AT fmph.uniba.sk (cvičenia)

 

Cieľ predmetu:

 • Numericky vyriešiť niektoré základné fyzikálne problémy (väčšina z nich nemá analytické riešenie).
 • Naučiť sa základné algoritmy riešenia fyzikálnych úloh.
 • Naučiť sa napísať jednoduché programy, spracovať a vyhodnotiť získané výsledky.
 • Oboznámiť sa s niektorými fyzikálnymi javmi, ktoré sa (možno) v základných prednáškach nespomínajú.

 

Rozsah predmetu:

 • 12 prednášok (45 minút) na 12 rôznych tém, 12 cvičení na prípravu úloh (90 minút),
 • ku každej téme bude na konci prednášky zadaná úloha – vypracovať jednoduchý program podľa zadania v prezentácii,
 • voľba programovacieho jazyka je na študentovi (C++, Python…),
 • v niektorých prezentáciách je uvedených viac úloh, vtedy stačí odovzdať len jednu z nich,
 • úlohy je možné konzultovať a začať tvoriť priamo na cvičeniach,
 • študent má po cvičení 3 týždne na odovzdanie úlohy:
  • odoslať e-mailom program cvičiacemu (zdrojový kód, povinne),
  • nepovinnou prílohou je stručný dokument so spracovanými výsledkami (napr. tabuľka s hodnotami, obrázok, graf s krátkym a výstižným popisom…),
 • na odovzdanú úlohu dostanete od cvičiaceho odpoveď s uvedeným počtom bodov,
 • budete mať k dispozícii aj možnosť opravy odovzdanej úlohy do uvedeného termínu, získať plný počet bodov, 
 • ponúkame možnosť individuálneho absolvovania predmetu:
  • nemusíte čakať na prednášku a cvičenia k nej,
  • po dohode s cvičiacim môžete samostatne vypracovať povinne voliteľné + nepovinné úlohy, idete vlastným zrýchleným tempom, ale termíny určené na odovzdanie jednotlivých úloh platia aj pre vás,
  • po dosiahnutí uspokojivého počtu bodov môžete absolvovať predmet v predtermíne s výslednou známkou, aká zodpovedá bodovému zisku.

 

 

Hodnotenie predmetu: 

 • náročnosť úloh je rozdelená do 2 kategórií, označené ako A – povinne voliteľné úlohy každá za 0-12 bodov, B – nepovinné úlohy na vylepšenie hodnotenia, každá za 0-10 bodov
 • je treba dodržať 3-týždňový termín na dokončenie úlohy, odovzdanie úlohy po termíne je možné si vopred dohodnúť s cvičiacim, avšak nie na poslednú chvíľu,
 • žiadne iné úlohy odoslané po termíne nebudú brané do úvahy a teda sa nezapočítajú do hodnotenia,
 • výsledná známka sa vypočítava na základe súčtu bodov z povinne voliteľných úloh kategórie A (minimálne 3 odovzdané) a zvyšných nepovinných úloh kategórie B:
  • A ≥ 90% > B ≥ 80% > C ≥ 70% > D ≥ 60% > E ≥ 50% > Fx.
  • za 5 povinne voliteľných úloh môžete získať max 60 bodov čomu odpovedá výsledná známka D, prakticky dosiahnuteľné už niekedy koncom apríla (ak idete podľa harmonogramu a nie individuálne),
  • každá nepovinná úloha vás môže v hodnotení posunúť o max 10 bodov vyššie, na výslednú známku A teda musíte odovzdať ešte minimálne 3 vami zvolené úlohy kategórie B.

Odovzdaných
úloh
Rozdelenie úloh
(minimálny počet úloh na 100%)
Najlepšia možná známka
5 úloh3 „skupina A“ + 2 „skupina B
4 „skupina A“ + 1 „skupina B
5 „skupina A
36 + 20 = E
48 + 10 = E
60 = D
6 úloh3 „skupina A“ + 3 „skupina B
4 „skupina A“ + 2 „skupina B
5 „skupina A“ + 1 „skupina B
36 + 30 = D
48 + 20 = D
60 + 10 = C
7 úloh3 „skupina A“ + 4 „skupina B
4 „skupina A“ + 3 „skupina B
5 „skupina A“ + 2 „skupina B
36 + 40 = C
48 + 30 = C
60 + 20 = B
8 úloh3 „skupina A“ + 5 „skupina B
4 „skupina A“ + 4 „skupina B
5 „skupina A“ + 3 „skupina B
36 + 50 = B
48 + 40 = B
60 + 30 = A
9 úloh3 „skupina A“ + 6 „skupina B
4 „skupina A“ + 5 „skupina B
5 „skupina A“ + 4 „skupina B
36 + 60 = A
48 + 50 = A
60 + 40 = A

Harmonogram a materiály 2024, rozdelenie úloh do kategórií A a B:

Termín prednáškyČíslo a popis úlohy, prezentácia z prednáškyTermín odovzdania úlohy
19.2.2024B01 – Numerická stabilita jednoduchých iteračných schémZlatý rez, prechod od spojitého problému k diskrétnemu.
12.3.2024
26.2.2024 B02 – Nelineárne iteračné schémy Phase locking, period doubling, intermitencia, prechod ku chaosu. Výpočet pravdepodobnostného rozdelenia, fraktálnej dimenzie. Ukážka niektorých Fraktálov a multifraktálov vo fyzike.19.3.2024
4.3.2024A03 – Náhodné čísla Pravdepodobnostné rozdelenia: Poissonovo (náhodné delenie intervalu) a Gaussovo rozdelenie – zákon veľkých čísiel. Zoradenie čísiel, numerická konštrukcia pravdepodobnostného rozdelenia. 26.3.2024
11.3.2024A04 – Integrály Perióda nelineárneho kyvadla. Algoritmy výpočtu určitého integrálu. Klasické ortogonálne polynómy. Error function. Nuly a váhy Gauss-Legendreovho polynómu pre N=64 2.4.2024
18.3.2024B05 – Numerické riešenie vlnovej rovnice Prechod vlny planárnou dielektrickou vrstvou – výpočet koeficientu prechodu). Presnosť výpočtov. Rezonančné tunelovanie cez dve kovové vrstvy. 9.4.2024
25.3.2024A06 – Diferenciálne rovnice Metódy Runge-Kutta. Systémy diferenciálnych rovníc. Harmonický oscilátor. 16.4.2024
8.4.2024B07 – Metóda streľby Výpočet vlastných frekvencií a vlastných stavov viazaných sústav: struna pevne ukotvená na koncoch, elektromagentické pole v tenkej dielektrickej vrstve. Vlastné energie a vlastné stavy viazaných kvantových systémov: kvantového harmonického oscilátora, dvojitej potenciálovej jamy. 30.4.2024
15.4.2024A08 – Elektrostatika v 1D a 2D Elektrostatický problém rozloženia náboja na kovovom telese. Jednoduchá integrálna rovnica. Riešenie systému lineárnych rovnic, Gauss-Jordanova metóda. Numerická inverzia matice. 7.5.2024
22.4.2024A09 – Minimalizácia, optimalizácia Hľadanie minima funkcie jednej premennej a funkcie mnohých premenných (simplex). Fitovacie procedúry, odhad chyby fitovacích parametrov. Programy (vo fortrane) pre minimalizáciu: jednorozmernú a pre simplex (minimalizácia funkcie N premenných). 14.5.2024
29.4.2024B10 – Diagonalizácia Numerická diagonalizácia matíc. Vlastné hodnoty a vlastné vektory symetrickej matice (Jacobiho metóda diagonalizácie). Iteračná metóda hľadania vlastných hodnôt matice, Schmidtova ortonormalizácia. Atóm vodíka. Vlastné hodnoty a vlastné vektory nájdené metódou diagonalizácie matice. 21.5.2024
6.5.2024B11 – Glauberova dynamika v spinových systémoch Dvojrozmerný Isingov model. Glauberova dynamika.(príkazy pre gnuplot). Vstupný file obsahuje v riadkoch hodnotu x, y, s(x,y) s prázdnym riadkom po každom stĺpci. 28.5.2024
13.5.2024B12 – Diferenciálne rovnice II Použitie metód Runge-Kutta. Budený hamonický oscilátor s tlmením, Nelineárne kyvadlo. 4.6.2024
samoštúdiumB13 – Rýchla Fourierova transformácia FFT – Programy (vo fortrane) pre obyčajnúrýchlu Fourierovu transformáciu. po dohode

Literatúra:

 1. P. Markoš: Počítačová fyzika. Skriptá k preberanej látke
 2. W. H. Press, S. A. Teukolsky, et al.Numerical Recipes. Cambridge Univ. Press, 1992
 3. E. Vitásek, Numerické metody. SNTL Praha 1987